Dostawa już od 8,99zł

PROMOCJA -25% na markę OLEIQ.

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów Sklepu, osób odwiedzających strony internetowe SYLVECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000950633, lub poszczególne strony markowe (dalej łącznie „Użytkownicy”) oraz prawa Użytkowników z tym związane, zawiera informacje dotyczące Administratora Danych Osobowych, a także wykorzystania plików cookie.
 2. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez SYLVECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), Sprostowania do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119 z 4.5.2016) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).
 3. Uzupełnieniem niniejszej Polityki Prywatności są regulaminy stron internetowych zarządzanych w imieniu SYLVECO oraz informacje otrzymywane przez Użytkownika podczas realizacji dostaw i usług, subskrypcji (newsletter), konkursów, akcji promocyjnych, dołączane do formularzy kontaktowych, itd. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników, wszelkich praw osób których dane osobowe dotyczą, a także zasad przetwarzania takich danych, pozostaje Rozporządzenie, Sprostowanie do Rozporządzenia oraz Ustawa, wskazane w ust. 2.

Rozdział II

Podstawowe pojęcia

 1. Administrator danych osobowych – SYLVECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 36-004 Łąka k/Rzeszowa, Łąka 260F; NIP: 5170422903; REGON: 521121157 (dalej – Administrator lub SYLVECO)
 2. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz sprostowanie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119 z 4.5.2016).
 3. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu (czasopisma) rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów, w którym zamieszczane są, między innymi, informacje na temat oferty Sklepu, promocjach i konkursach organizowanych przez Administratora.
 4. Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Rozdział III

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy, w tym:
 1. rejestracji i utworzenia indywidualnego konta oraz zarządzania tym kontem,
 2. zawarcia umowy, jej wykonania, dokonania niezbędnych rozliczeń, zrealizowania prawa do odstąpienia od umowy,

– co stanowi spełnienie warunku zgodności z prawem przetwarzania danych, określonego w art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako niezbędnych do wykonania umowy.

 1. Spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w związku z wykonaniem umowy z Użytkownikiem, co stanowi spełnienie warunku zgodności z prawem przetwarzania danych, określonego w art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 2. Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń wynikających z umowy, której stroną jest Użytkownik, co stanowi spełnienie warunku zgodności z prawem przetwarzania danych, określonego w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako niezbędnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. Badanie satysfakcji Użytkownika oraz marketing promujący Administratora i jego produkty oraz usługi, w tym przesyłanie newslettera, co stanowi spełnienie warunku zgodności z prawem przetwarzania danych, określonego w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako niezbędnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Rozdział IV

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, przyzwalające na przetwarzanie dotyczących Go danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub usługi przez Administratora.
 2. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu lub badania satysfakcji nie wpływa na realizację umowy lub usługi przez Administratora.
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres do korespondencji oraz dostawy produktu bądź usługi, adres poczty elektronicznej, a także inne dane osobowe, o ile będzie to konieczne i prawnie uzasadnione.
 4. Podanie w formularzu zamówienia danych osobowych innej osoby fizycznej niż Użytkownik, jako odbiorcy zamówionych przez Użytkownika produktów bądź usług, stanowi oświadczenie Użytkownika o dysponowaniu przez Niego zgodą tej osoby fizycznej, na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora, w celu dostawy Użytkownikowi produktów bądź usług.

Rozdział V

Odbiorcy danych osobowych

 1. Administrator może przekazać dane osobowe Użytkownika, innym podmiotom, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w Rozdziale III niniejszej Polityki Prywatności, w tym:
 1. w przypadku płatności realizowanych za pomocą przelewu bankowego, elektronicznego lub innych płatności bezgotówkowych – podmiotom realizującym tego rodzaju operacje finansowe,
 2. w zakresie niezbędnym do dostawy produktu lub usługi – podmiotom realizującym tego rodzaju usługi,
 3. podmiotom wspierającym Administratora w procesach teleinformatycznych, księgowych, prawnych i innych podobnych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji dostawy produktu bądź usługi Użytkownikowi, a także do spełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze.
 4. Administrator przekazuje dane osobowe, wskazane w pkt 16, podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, decyzji organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego.

Rozdział VI

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Administrator może przechowywać dane osobowe Użytkownika, do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, nie dłużej jednak niż 6 lat.
 2. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkownika przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego lub innych aktów normatywnych, określający terminy przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych lub wymagany przepisami prawa.
 3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, Administrator przetwarza jego dane osobowe do czasu cofnięcia zgody. Jednakże Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika również po cofnięciu zgody, do upływu terminów przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec niego, określonych w przepisach prawa.

Rozdział VII

Pliki cookie

 1. Plik cookie to krótki tekst wysyłany do przeglądarki internetowej, przez serwis internetowy który w danej chwili odwiedza Użytkownik. Pozwala temu serwisowi zapamiętać informacje o ustawieniach przeglądarki, dzięki czemu następna wizyta Użytkownika na tej witrynie jest bardziej efektywna, ułatwiając logowanie do usług Administratora.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookie, w celu:
 1. dostosowania funkcjonalności, dostarczanych przez Administratora, do oczekiwań Użytkownika, w tym treści reklamowych,
 2. prowadzenia statystyk, bez identyfikacji osoby (anonimowych),
 3. wypełniania formularzy zamówień,
 4. identyfikacji zalogowanego Użytkownika,
 5. umieszczenia, w tzw. koszyku, informacji o zamówionych produktach, usługach, płatnościach bądź dostawie.
 1. W każdym czasie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej, dotyczących plików cookie, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę tych plików albo informować o ich każdorazowym umieszczeniu w urządzeniu końcowym.
 2. Administrator może wykorzystywać pliki cookie do prezentowania Użytkownikowi tzw. reklamy banerowej, czyli reklamy w formie grafiki, po kliknięciu w którą, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę internetową Administratora lub stronę lądowania ( landing page ).
 3. Ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności i utrudnić dostęp Użytkownika do produktów i usług oferowanych przez Administratora.

Rozdział VIII

Profilowanie

 1. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkownika Administrator może dokonywać profilowania:
 1. na podstawie zgody Użytkownika – w celu dobierania ofert produktów bądź usług lub reklam oferowanych przez Administratora, pod kątem potrzeb Użytkownika i przypisanego na tej podstawie profilu,
 2. bez zgody Użytkownika – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora w zakresie przetwarzania plików cookie, w celu dostosowania treści komunikatów marketingowych umieszczanych na stronach internetowych Administratora oraz na innych odwiedzanych przez Użytkownika stronach internetowych, do preferencji i zainteresowań Użytkownika, na podstawie danych, takich jak: odwiedziny na stronach oraz kliknięcia w ramach poszczególnych funkcjonalności stron internetowych, daty logowania i rejestracji, dane w zakresie korzystania z poszczególnych usług Administratora.

Rozdział IX

Prawa Użytkownika

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 RODO).
 2. Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO).
 3. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO).
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 17 RODO).
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO).
 6. Prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).
 7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).
 8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i w Polityce prywatności stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Administrator, na żądanie, dostarczy Użytkownikowi jedną kopię Jego danych osobowych, podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie może pobrać opłatę adekwatną do poniesionych kosztów administracyjnych. Jeżeli użytkownik zwróci się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, kopia zostanie Mu przekazana również w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.
 3. Administrator może dokonać zmian w Polityce prywatności w każdym czasie. Użytkownik posiadający zarejestrowane konto zostanie poproszony o potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności w jej zmienionej formie, przed złożeniem pierwszego zamówienia, dokonanego po zmianie treści Polityki prywatności przez Administratora.
 4. W sprawach ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem rodo@sylveco.pl bądź w siedzibie Administratora.
Shopping Cart